885 34 03 04

Godziny urzędowania: pn-cz 9:00-13:00 |
w piątek brak obsługi interesantów
Dyżur telefoniczny: pn-cz 8:00-12:00 | wt 8:00-17:00
Przyjęcia stron: wtorek 8:00-17:00

Nr rach bankowego:

95 1600 1462 1834 4885 5000 0001
(BGŻ BNP PARIBAS S.A.)

Ustawowe kompetencje komornika

Komornik Sądowy Michał Koczur > Ustawowe kompetencje komornika

Do zakresu działania komornika należą m. in.:

wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń (art. 2 ust. 3 pkt 1 u.k.s.e.)
– egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844 i nast. k.p.c.) (ikona wzór wniosku)
– egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081 i nast. k.p.c.) (ikona wzór wniosku)
– zabezpieczenie roszczeń (art. 747 i nast. k.p.c.) (ikona wzór wniosku)
– wykonanie eksmisji (art. 1046 k.p.c.) (ikona wzór wniosku)
– wydanie ruchomości (art. 1041 i nast. k.p.c.) (ikona wzór wniosku)
– wprowadzenie w posiadanie nieruchomości (art. 1046 k.p.c.) (ikona wzór wniosku)
wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności (art. 2 ust. 3 pkt 2 u.k.s.e.)
– prawomocne postanowienie komornika i sądu o ukaraniu grzywną (art. 762 § 4, art. 1053 § 1 k.p.c)
– prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów (art. 7701 k.p.c.)
– orzeczenia sądów administracyjnych co do kosztów i grzywien, podlegające egzekucji sądowej (art. 228 p.p.s.a.)
– postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub postanowienie sądu o powołaniu syndyka stanowiące podstawę wprowadzenia syndyka przez komornika w posiadanie majątku upadłego (art. 174 § 1 p.u.n.)
– postanowienie sędziego-komisarza o wydaniu syndykowi przedmiotu zastawu rejestrowego (art. 327 ust. 3 p.u.n.)
– postanowienie sędziego-komisarza nakazujące przymusowe odebranie majątku syndykowi, nadzorcy sądowemu albo zarządcy w związku z uprawomocnieniem się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego (art. 364 ust. 2 p.u.n.)

sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora (art. 2 ust. 3 pkt 3 u.k.s.e.)
doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty (art. 2 ust. 4 pkt 1 u.k.s.e.)
na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty (art. 2 ust. 4 pkt 2 u.k.s.e.)
weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych (art. 2 ust. 4 pkt 3 u.k.s.e.)
sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego(publicznej licytacji) (art. 24 u.z.r.)

poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem (art. 7971 k.p.c.) (wzór wniosku)
zabezpieczeniu spadku i spisie inwentarza (art. 634 i nast. k.p.c.) (wzór wniosku o sporządzenie spisu inwentarza)
oszacowanie nieruchomości będącej przedmiotem przepadku, celem zaspokojenia wierzyciela hipotecznego (art. 190 § 2 k.k.w)

Wykaz skrótów:
u.k.s.e. – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 882 z późn. zm.)
k.p.c. – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.)
p.p.s.a. – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 z późn. zm.)
p.u.n.- Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535 z późn. zm.)
u.z.r. – Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 1996 nr 149 poz. 703 z późn. zm.)
k.k.w. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 z późn. zm.)