885 34 03 04

Godziny urzędowania: pn-cz 8:00-16:00 |
w piątek brak obsługi interesantów
Dyżur telefoniczny: pn-cz 8:00-12:00 | wt 8:00-17:00
Przyjęcia stron: wtorek 8:00-17:00

Nr rach bankowego:

95 1600 1462 1834 4885 5000 0001
(BGŻ BNP PARIBAS S.A.)

Komornik Dla Wierzyciela

Przydatne informacje dla wierzyciela

Co należy dołączyć do wniosku o wszczęcie egzekucji?

• do wniosku o wszczęcie egzekucji dołącza się tytuł wykonawczy w oryginale (art. 797 § 1 Kpc);
• jeżeli wierzyciel reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć dokument pełnomocnictwa;
• wierzyciel niebędący osobą fizyczną powinien dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu wykazującego umocowanie organu osoby prawnej;

Czym jest tytuł wykonawczy?

• Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 Kpc). Zgodnie z art. 777 Kpc tytułami egzekucyjnymi są:
◦ orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
◦ orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
◦ inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
◦ akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
◦ akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
◦ akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi;

Jak wygląda klauzula wykonalności:

• Brzmienie klauzuli wykonalności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.
• Zgodnie z rozporządzeniem brzmienie klauzuli wykonalności wygląda następująco:
„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w .…. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”;
◦ Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”;
◦ Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na orzeczeniu, w treści klauzuli zaznacza się, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne;
• w treści klauzuli wykonalności określa się ponadto:
◦ numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będących osobami fizycznymi, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go, nie mając takiego obowiązku lub;
◦ numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędących osobami fizycznymi, którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania;

Jak powinien wyglądać wniosek o wszczęcie egzekucji?

• Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien być złożony na piśmie a więc powinien odpowiadać wymaganiom pisma procesowego (art. 126 Kpc w zw. z art. 13 § 2 Kpc). Wniosek egzekucyjne powinien zawierać:
◦ oznaczenie komornika do którego jest kierowany;
◦ oznaczenie stron postępowania egzekucyjnego (tj. dłużnika i wierzyciela) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy stron ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
◦ oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron postępowania egzekucyjnego, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
◦ numery Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numery identyfikacji podatkowej (NIP) stron postępowania egzekucyjnego będących osobami fizycznymi, jeżeli są oni obowiązani do ich posiadania lub posiadają go nie mając takiego obowiązku lub;
◦ numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
◦ oznaczenie rodzaju wniosku;
◦ osnowę wniosku (np. „wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi”) i inne oświadczenia wierzyciela (np. oświadczenie o skorzystanie z prawa wyboru komornika);
◦ określenie świadczenia, które ma być spełnione
▪ świadczenie musi pozostawać w zgodzie z treścią tytułu wykonawczego;
▪ w przypadku żądania odsetek należy wskazać wysokość stopy procentowej oraz datę od której powinny być naliczane;
▪ wierzyciel może wnosić o egzekucję jedynie części świadczenia określonego w tytule wykonawczym;
◦ skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, wymaga wyraźnego wniosku wierzyciela
▪ wskazanie pozostałych sposobów egzekucji jest opcjonalne
◦ podpis wierzyciela, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
◦ wymienienie załączników (np. tytuł wykonawczy, dokument pełnomocnictwa);
• do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale!
• jeżeli egzekucja ma być wszczęta wobec dłużnika znajdującego się poza właściwością miejscową komornika, we wniosku o wszczęcie egzekucji należy zawrzeć oświadczenie o skorzystaniu z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 5 u.k.s.e.);
◦ prawa wyboru komornika nie można zastosować przy wniosku o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Kto może być obecny przy czynnościach egzekucyjnych?

Poza komornikiem oraz osobami uczestniczącymi w czynnościach w charakterze urzędowym, przy czynnościach mogą być obecni wierzyciel i dłużnik. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie, chyba że zachodzi obawa, że wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona. Świadków przywołuje się w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony. Świadkami mogą być także członkowie rodziny i domownicy dłużnika (art. 812 Kpc);

Jak sprawdzić czy w tut. kancelarii prowadzone jest postępowanie przeciwko mojemu dłużnikowi?

Aby uzyskać informacje czy w tut. kancelarii prowadzone jest postępowanie przeciwko danemu dłużnikowi, należy przedłożyć tytuł wykonawczy lub tytuł egzekucyjny z wnioskiem o udzielenie informacji. Wówczas komornik udzieli informacji czy przeciwko danemu dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy (art. 760 ze zn.1 Kpc);

Czy komornik może odmówić wszczęcia egzekucji przeciwko dłużnikowi?

• Komornik, który przyjął wniosek o wszczęcie egzekucji, do prowadzenia której nie jest właściwy według przepisów KPC nie może odmówić przyjęcia innych wniosków o wszczęcie egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi, jeżeli następni wierzyciele wnoszą o przeprowadzenie egzekucji według tych samych sposobów co wcześniejsi wierzyciele (art. 775 ze zn. 1 Kpc);
• Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir (art. 8 ust. 7 u.k.s.e.);
• Komornik wybrany przez wierzyciela odmówi wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w następujących przypadkach
◦ w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy (art. 8 ust. 8 pkt 1 u.k.s.e.);
◦ wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35% (art. 8 ust. 8 pkt 2 u.k.s.e.);
◦ wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000 (art. 8 ust. 8 pkt 3 u.k.s.e.);

Jaka jest wysokość pobieranych zaliczek?

• Koszt poszukiwania majątku – 70,74 zł,
• Zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 34,48 zł,
• Zapytanie do Urzędu Skarbowego – 35,00 zł,
• Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych – 20,00 zł,
• Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych – 20,00 zł,
• jeden list polecony z elektronicznym potwierdzeniem odbioru – 5,50 zł.
!!! Powyższe ceny mają charakter wyłącznie poglądowy. !!!
• W toku postępowania egzekucyjnego może powstać konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez wierzyciela – np. zaliczka związana z transportem zajętych ruchomości czy też zaliczka związana z koniecznością przymusowego otwarcia lokalu dłużnika w trybie art. 814 Kpc.
• warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 ust. 1 u.k.s.e. komornik może uzależnić wykonanie czynności od uiszczenia stosownej zaliczki.

Kiedy uiścić zaliczkę?

Zaliczkę należy uiścić na pisemne wezwanie komornika.