885 34 03 04

Godziny urzędowania: pn-cz 8:00-16:00 |
w piątek brak obsługi interesantów
Dyżur telefoniczny: pn-cz 8:00-12:00 | wt 8:00-17:00
Przyjęcia stron: wtorek 8:00-17:00

Nr rach bankowego:

95 1600 1462 1834 4885 5000 0001
(BGŻ BNP PARIBAS S.A.)

Komornik Dla Dłużnika

Przydatne informacje dla dłużnika

Co przygotować przed telefonicznym kontaktem z kancelarią komornika?

Przed telefonicznym kontaktem z kancelarią prosimy o przygotowanie sygnatury Państwa sprawy (np. KM 1/17) oraz danych umożliwiających zweryfikowanie tożsamości osoby dzwoniącej (np. PESEL).

Co zabrać przed wizytą w kancelarii komornika?

W przypadku osobistej wizyty w kancelarii prosimy o przygotowanie dowodu osobistego lub innego dokument pozwalający na weryfikację tożsamości interesanta.

W jaki sposób dokonywać wpłat?

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkich wpłat komornikowi można dokonać gotówką lub poleceniem przelewu na rachunek komornika, a za zgodą komornika także w inny sposób. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporządzone w formie dokumentu urzędowego (art. 815 Kpc).

Jak właściwie oznaczyć przelew bankowy?

Prosimy o podawanie sygnatury Państwa sprawy w tytułach przelewów dokonywanych na rachunek bankowy kancelarii komornika. W przypadku dokonywania przelewu z rachunku innego niż rachunek należący do dłużnika, w tytule przelewu prosimy o wskazanie dodatkowo imienia i nazwiska lub nazwy przedsiębiorstwa dłużnika. Powyższe informacje pozwolą nam na szybsze przypisanie przelewu do właściwej sprawy egzekucyjnej.

Co zrobić przed uregulowaniem całości zobowiązania?

W przypadku zamiaru uregulowania całości zadłużenia lub uiszczania ostatniej raty w Państwa sprawie prosimy o kontakt z kancelarią celem dokładnego wyliczenia stanu zaległości. Z uwagi na specyfikę kosztów egzekucyjnych ich szczegółowe oznaczenie możliwe jest dopiero na etapie redagowania postanowienia o kosztach postępowania egzekucyjnego (art. 770 Kpc), a to z reguły wydawane jest na jego końcowym etapie

Czy komornik może uwzględnić zarzut przedawnienia lub inny przeciwko zasadności obowiązku objętego tytułem wykonawczym?

Zgodnie z art. 804 Kpc komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. W praktyce oznacza to, że komornik nie jest kompetentny do oceny zarzutów merytorycznych opartych na zdarzeniach, które mogą decydować o nieistnieniu obowiązku świadczenia wynikającego z treści tytułu wykonawczego. Właściwą drogą do zbadania zasadności zarzutów dłużnika jest tryb przewidziany w art. 840 Kpc zgodnie, z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części.

Czy przedstawienie dowodu zapłaty bezpośrednio do rąk wierzyciela wstrzyma postępowanie egzekucyjne?

Złożenie przez dłużnika dowodu zapłaty egzekwowanej należności nie upoważnia komornika do odmowy przeprowadzenia egzekucji. W takiej sytuacji komornik zgodnie z art. 822 Kpc komornik wstrzyma się z czynnościami a następnie powiadomi wierzyciela o przedstawionym dowodzie. Jeżeli wierzyciel pomimo przedstawionego dowodu będzie popierał egzekucję, komornik, zgodnie z art. 822 Kpc, zobligowany jest niezwłocznie dokonać czynności, która uległa wstrzymaniu.

Czy komornik może dokonać czynności pod nieobecność dłużnika?

Komornik może dokonać czynności pod nieobecność dłużnika. Zgodnie z art. 812 § 2 Kpc komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub komornik go wydalił, chyba, że zachodzi obawa, iż wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona.

Kiedy komornik może dokonywać czynności?

• Zgodnie z art. 810 Kpc w dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako też w porze nocnej, czynności egzekucyjnych można dokonywać tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sądu rejonowego, które komornik na żądanie dłużnika okaże mu przy wykonywaniu czynności.
◦ Na mocy art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 Nr 4 poz. 28 ) za dniami wolnymi od pracy są:
▪ 1 stycznia – Nowy Rok,
▪ 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
▪ pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
▪ drugi dzień Wielkiej Nocy,
▪ 1 maja – Święto Państwowe,
▪ 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
▪ pierwszy dzień Zielonych Świątek,
▪ dzień Bożego Ciała,
▪ 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
▪ 1 listopada – Wszystkich Świętych,
▪ 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
▪ 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
▪ 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia;
◦ za porę nocną uważa się czas od godziny 21:00 do 7:00 dnia następnego (art. 134 § 2 Kpc oraz art. 19 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji)
◦ czynności komornika rozpoczęte przed godziną 21 mogą być prowadzone w dalszym ciągu bez pisemnej zgody prezesa sądu rejonowego, jeżeli ich przerwanie może znacznie utrudnić egzekucję.

Kto może być obecny przy czynnościach egzekucyjnych?

Poza komornikiem oraz osobami uczestniczącymi w czynnościach w charakterze urzędowym, przy czynnościach mogą być obecni wierzyciel i dłużnik. Na żądanie stron albo według uznania komornika mogą być obecni także świadkowie, chyba że zachodzi obawa, że wskutek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja będzie udaremniona. Świadków przywołuje się w liczbie nie większej niż po dwóch z każdej strony. Świadkami mogą być także członkowie rodziny i domownicy dłużnika (art. 812 Kpc);

Czy komornik musi uprzedzić o swojej wizycie?

Nie. Zgodnie z art. 805 Kpc komornik przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3. Jeżeli pierwsza czynność dokonana w sprawie polega na zajęciu ruchomości, komornik doręczy dłużnikowi zawiadomienie bez uprzedniego informowania go o planowanych czynnościach.

Jak potwierdzić tożsamość komornika?

• Na mocy art. 17a ust. 1 u.k.s.e. przy wykonywaniu czynności komornik jest obowiązany używać identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą zawierającego jego imię i nazwisko, zdjęcie, określenie pełnionej funkcji i oznaczenie sądu rejonowego, przy którym działa. Wzór identyfikatora określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru identyfikatora wydanego przez Krajową Radę Komorniczą.
Zgodnie z rozporządzeniem identyfikator komornika wykonany jest technika komputerowa w formie karty plastykowej o wymiarach 55 mm x 85 mm, na tle w kolorze zielonym, z efektem gradientu po przekątnej w dół.
◦ AWERS
▪ Tło w kolorze zielonym.
▪ Napisy w kolorze białym:
• „KRAJOWA RADA KOMORNICZA W WARSZAWIE”;
• „pełniona funkcja”;
• „Nazwisko”;
• „Imię”;
• „przy Sadzie Rejonowym w”;
• „nr”.
▪ W prawym dolnym rogu naklejka holograficzna w postaci stylizowanej litery „K” i stylizowanego znaku „§”wpisanych w kontur Polski.
▪ Z lewej strony miejsce na zdj´cie (30 mm x 39 mm).
▪ Pokryty w całości folia zabezpieczająca, zawierająca zmienny optycznie stylizowany napis „KRK”.
◦ REWERS
▪ Tło w kolorze zielonym z efektem wypełnienia gradientu po przekątnej w dół, z napisami w kolorze białym „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, „IDENTYFIKATOR” i „pełniona funkcja” oraz naklejka holograficzna zawierająca godło Rzeczypospolitej Polskiej.